Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2020  r. poz.  910,  1378,  z 2021 r. poz. 4.)

 Art. 69. 1.  W szkole  lub  placówce  zatrudniającej  co  najmniej  3 nauczycieli

działa  rada  pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym  organem  szkoły  lub  placówki

w zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących  kształcenia,  wychowania

i opieki.

2. Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady

pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy

nauczyciele  zatrudnieni  w szkole  lub  placówce  oraz  pracownicy  innych  zakładów

pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę

wychowawczą  z młodocianymi  pracownikami  w placówkach  zbiorowego

zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe

zajęcie. 

3a. W zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  również  brać  udział,  z głosem

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek

rady  pedagogicznej,  w tym  przedstawiciele  stowarzyszeń  i innych  organizacji,

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza  lub  rozszerzanie  i wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie  zawodowe    również  przedstawiciele  pracodawców,  organizacji

pracodawców,  samorządu  gospodarczego  lub  innych  organizacji  gospodarczych,

stowarzyszeń  lub  samorządów  zawodowych  oraz  sektorowych  rad  do  spraw

kompetencji.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.

5. Zebrania  rady  pedagogicznej    organizowane  przed  rozpoczęciem  roku

szkolnego,  w każdym  okresie  (semestrze)  w związku  z klasyfikowaniem

i promowaniem  uczniów,  po  zakończeniu  rocznych  zajęć  dydaktyczno-

-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane

na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły

lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej

niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8. Na  wniosek  dyrektora  szkoły  pielęgniarka  środowiska  nauczania

i wychowania  albo  higienistka  szkolna  przedstawia  na  posiedzeniach  rad

pedagogicznej  zagadnienia  z zakresu  edukacji  zdrowotnej  i promocji  zdrowia

uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę

szkoły lub placówki;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz

radę rodziców;

4)  ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły  lub

placówki;

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)  ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w tym

sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację  pracy  szkoły  lub  placówki,  w tym  tygodniowy  rozkład  zajęć

edukacyjnych,  oraz  organizację  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych,  jeżeli

szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

2)  projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;

3)  wnioski  dyrektora  o przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i innych

wyróżnień;

4)  propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom

stałych  prac  i zajęć  w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Art. 71. 1.  Dyrektor  szkoły  lub  placówki  wstrzymuje  wykonanie  uchwał,

o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ

prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia

jej  niezgodności  z przepisami  prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego

szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest

ostateczne.

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki

albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

3. W przypadku  określonym  w ust. 2,  organ  uprawniony  do  odwołania  jest

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku

radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 73. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

1a.  Uchwały  rady  pedagogicznej  podejmowane  w  sprawach  związanych  z

osobami  pełniącymi  funkcje  kierownicze  w  szkole  lub  placówce  lub  w  sprawach

związanych  z  opiniowaniem  kandydatów  na  takie  stanowiska  podejmowane 

w głosowaniu tajnym.

2. Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.  Zebrania  rady

pedagogicznej są protokołowane.

3. Osoby  biorące  udział  w zebraniu  rady  pedagogicznej    obowiązane  do

nieujawniania  spraw  poruszanych  na  zebraniu  rady  pedagogicznej,  które  mogą

naruszać  dobra  osobiste  uczniów  lub  ich  rodziców,  a także  nauczycieli  i innych

pracowników szkoły lub placówki.

Art. 73a. 1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w

art. 70 ust. 1 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor

szkoły.

2. W  przypadku  gdy  dyrektor  szkoły  nie  podejmie  rozstrzygnięcia,  o  którym

mowa w ust. 1, o wynikach  klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga  nauczyciel

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

zadania  i  kompetencje  organu  prowadzącego,  określone  w  ust.  2,  wykonuje

odpowiednio  wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta),  zarząd  powiatu,  zarząd

województwa.

4.  Dokumentację  dotyczącą  klasyfikacji  i  promocji  uczniów  oraz  ukończenia

przez  nich  szkoły,  w  przypadkach,  o których  mowa  w  ust.  1  i  2,  podpisuje

odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  organ  prowadzący

szkołę.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 marca 2021 13:12 Marek Wojtala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 marca 2021 14:26 Marek Wojtala
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marca 2021 17:29 Marek Wojtala
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marca 2021 17:31 Marek Wojtala