Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2020  r. poz.  910,  1378,  z 2021 r. poz. 4.)

Art. 85. 1.  W szkole  i placówce  działa  samorząd  uczniowski,  zwany  dalej
„samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady  wybierania  i działania  organów  samorządu  określa  regulamin
uchwalany  przez  ogół  uczniów  w głosowaniu  równym,  tajnym  i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin  samorządu  nie  może  być  sprzeczny  ze  statutem  szkoły  lub
placówki.
5. Samorząd  może  przedstawiać  radzie  szkoły  lub  placówki,  radzie
pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub
placówki,  w szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw  uczniów,
takich jak:
1)  prawo  do  zapoznawania  się  z programem  nauczania,  z jego  treścią,  celem
i stawianymi wymaganiami;
2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)  prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd  w porozumieniu  z dyrektorem  szkoły  lub  placówki  może
podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marca 2021 17:32 Marek Wojtala